Categorieën

Fabrikanten

 

Voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
RingGo: Aanbieder.
Opdrachtgever: de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van RingGo
Overeenkomst: zowel schriftelijke als mondelinge als electronische, die tussen RingGo en
Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
Order: Elke opdracht van de Opdrachtgever.
Producten: Het onderwerp van één of meerder Overeenkomsten
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van RingGo, alsmede op de tussen RingGo en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met RingGo overeenstemming is bereikt.
1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd wordt worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen RingGo en Opdrachtgever in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt / worden genomen.

2. Aanbod en Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van RingGo, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft RingGo het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Een aanbieding van RingGo bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite, schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.3 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht RingGo niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.
2.4 Een Overeenkomst komt tot stand tussen RingGo en Opdrachtgever:
• Indien RingGo een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per email aanvaardt of indien RingGo zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de Order.
• In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of offerte van RingGo, wanneer RingGo de opdracht binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.
2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijs lijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor Opdrachtgever.
 
3. Prijzen / Tarieven en Betaling
3.1 Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd van de actie.
3.2 Alle prijzen zijn in Euro's en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
3.3 RingGo is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij PostNL.
3.4 RingGo behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.
3.5 Bij aankopen door Opdrachtgever waarbij een betaling aan RingGo dient plaats te vinden, dient deze betaling vooraf te geschieden. De opdrachtgever voldoet het bedrag zoals beschreven onder "betalings methoden" op de ingGo website waarna RingGo tot verzending van de aankoop over zal gaan.

4. Levering en Risico
4.1 Een eventueel door RingGo vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens RingGo, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van RingGo.
4.2 Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient Opdrachtgever
RingGo zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het geconstateerde.
4.3 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
4.4 RingGo zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Opdrachtgever terugbetaald.
4.5 Indien RingGo door een niet toerekenbare tekortkoming “Overmacht” niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de Overmachttoestand. Indien de Overmachttoestand langer dan dertig dagen duurt hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een eventuele Overmachtsituatie op de hoogte te stellen.

5. Zichttermijn
5.1 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 14 dagen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.
5.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van reden het recht de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld binnen deze termijn te retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal RingGo, binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen, de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de klant trachten een gelijkwaardig product te leveren.
5.3 Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de
consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
5.4 De kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van de consument. RingGo neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

6. Aansprakelijkheid
6.1 RingGo aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van RingGo.
6.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van RingGo of van leidinggevende ondergeschikten van RingGo. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan RingGo op geen enkele wijze binden.
6.3 Indien RingGo met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een Overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit de Overeenkomst voortvloeien.
6.4 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van RingGo geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van RingGo in geval van Overmacht.

7. Overmacht
7.1 Indien RingGo door een niet toerekenbare tekortkoming “Overmacht” niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de Overmachttoestand.
7.2 In het geval van een Overmachttoestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
7.3 Indien de Overmachtssituatie, anders dan in het geval van levering, langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als RingGo het recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de Overmachtsituatie dit rechtvaardigd.
7.4 Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die RingGo niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van RingGo, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van RingGo komt. Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat RingGo door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
7.5 In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding
7.6 RingGo zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhevige voorwaarden van toepassing zijn, dan RingGo jegens Opdrachtgever zou zijn.

8. Reclame
8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door RingGo geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan RingGo schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk twee werkdagen na aflevering, per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt RingGo geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen.
8.2 Indien Opdrachtgever binnen bovengenoemde termijn aantoont dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft RingGo de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door RingGo geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden
geconstateerd.
8.4 In geval van geringe afwijkingen van het overeengekomene, zoals in kleur, decoratie, of maatvoering ten aanzien van de door RingGo geleverde goederen heeft Opdrachtgever geen reclamerecht of andere aanspraken.

9. Garantie
9.1 RingGo garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
9.2 Op elk van de RingGo geleverde producten geldt de fabrieks garantietermijn en voorwaarden.
9.3 Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepaling indien:
• Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties door derden verricht;
• de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
• de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand – of waterschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
• Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd;
• Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van Opdrachtgever behoort te komen.
9.4 RingGo is geen partij bij het verhalen van garantie ten aanzien van de fabrieks garantie. Opdrachtgever verhaald de fabrieks garantie direct bij de fabrikant.
9.5 Een defect toestel is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
 
10. Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing sedert 1 Januari 2014.

Nieuwsbrief